• Kyen Mayhew
  • Level: 10
  • DESERT DEVILS
  • 39.125
  • 38 Rank12th
  • 2022 Arizona Level 6-10 State Championships, AZ