• Ellie Weaver
  • Level: 10
  • Naydenov
  • 38.675
  • 38 Rank61st
  • 2022 Region 2 Regional Level 7-10 Championships, WA